รับทำเว็บไซต์
แบบครบวงจร

ปรึกษาฟรี !
แอดไลน์มาคุยกันก่อน

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ศูนย์บริการด้านเว็บไซต์ แบบครบวงจร

ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ ถ้าเรื่องเว็บไซต์


พร้อมดูแลให้ทั้งหมด

NetDesign’s Team

สมเกียรติ อภิสุทธิไมตรี

CEO บริษัท เน็ตดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด
somkiat@netdesigngroup.com

ดร. เฉลิมรัฐ นาควิเชียร

CEO บริษัท เน็ตดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด
non@netdesigngroup.com

พรพรรณ เธียรประพันธ์

รองกรรมการผู้จัดการ
ple@netdesignhost.com

พิชยา เมืองสูง

ผู้จัดการฝ่ายขาย
pitchaya@netdesignhost.com

มนตรี ศรีลารัตน์

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
tri@netdesignhost.com

เอกวัฒน์ รอดพงษา

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
eak@netdesignhost.com

อริสา พันธุ์ทอง

ผู้จัดการฝ่ายกราฟิค
contact@netdesignhost.com

ศิรกานต์ ไพบูลย์

ผู้ช่วยประธานกรรมการ

อภิศรา สุขสารัญ

ผู้บริหาร โรงเรียน อินเทอร์เน็ตและการออกแบบ

เอกพิสิฐ ภิวัฒน์ชญานันท์

รองกรรมการผู้จัดการ
aekbhisit@shopup.com

นิจ ประเสริฐผล

รองกรรมการผู้จัดการ
nid@shopup.com.

พัชรี ภัทรเจริญสิน

รองกรรมการผู้จัดการ
patcharee_p@nd.co.th

วัชรพล เกษตระชนม์

IT Developer Manager
watcharapon@nd.co.th

จิตตินทร์ ศรีสมศักดิ์

Sale engineer Specialist
jittin@nd.co.th

กิตติคม ฐิติวัฒนา

รองกรรมการผู้จัดการ
bee@netdesignrank.com

วัฒนา ส่งสิงห์

บรรณาธิการบริหาร : ND Publishing
yai@netdesign.ac.th

เบญจมาศ พลายศิริ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
tak@netdesignhost.com

กัลยา สพานแก้ว

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
kanlaya@netdesignhost.com

ศราวุธ เกษวิริยการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
a@netdesignhost.com

สวนันท์ ยาไธสง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
contact@netdesignhost.com

ปัทพงษ์ ยิ่งผดุงทรัพย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
contact@netdesignhost.com

วนิดา สอนทอง

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
contact@netdesignhost.com

กมลทิพย์ คำรังสี

เจ้าหน้าที่ Call Center
contact@netdesignhost.com

พิมพ์พร มงกรวงศ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
contact@netdesignhost.com

ชาคริต เอกวุฒิไตรภพ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
deaw@netdesignhost.com

วรรธนะ พุทธเกสร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
naa@netdesignhost.com

อมเรศ บุญก้ำ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
jeab@netdesignhost.com

สารัตถ์ ตรีสุขเกษม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
beer@netdesignhost.com

กิตติพงษ์ ภูลสนอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
green@netdesignhost.com

มงคล รอดศรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
contact@netdesignhost.com

ศศิธร พรทิพย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโดเมนเนม
contact@netdesignhost.com

มาลัย บุปผาทาโน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
contact@netdesignhost.com

ติชิลา เชวรัมย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
contact@netdesignhost.com

นงนุช วิเชียรฉาย

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
netdesignnuch@hotmail.com

สุธีรา แดงวิสุทธิ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
or.netdesign@gmail.com

กนิษฐา จิตพยัค

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
gune_netdesign@hotmail.com

สิริพิมล ศิริพรมพิศาล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
vview_netdesign@hotmail.com

สุติมาพร เหมือนทอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
meaw_netdesign@hotmail.com

กวิสรา พิมพ์สวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
m_netdesign@hotmail.com

ธนศักดิ์ อภัยภักดิ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
kongz_netdesign@hotmail.com

ปิ่นแก้ว ทองแสง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
pulom_netdesign@hotmail.com

ภูริลาภ สุวรรณรอ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
aofnetdesign@hotmail.com

ศิริพร กาญจนเสวี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
netdesign.bangkhae@gmail.com

อภิเชษฐ์ อภิฉัตรวงศ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
aphichet.film.nd@gmail.com

ชูแสง เสมสว่าง

สถาพร สุขร่ำมี

Senior Programmer
sathaporn@shopup.com

สุจารี ไชยวัฒน์

Co-Project Manager
suchari@shopup.com

เบญจวรรณ พลายศิริ

Sale & Support
benjawan@shopup.com

วราภรณ์ ตั้งสุขสบายดี

Sale & Support
waraporn@shopup.com

สุพัตตรา คำพงษ์

Sale & Support
supattra@shopup.com

ชะยาณี จันทร์แจ่ม

Adwords Account Management
chayanee@shopup.com

วรุฒ วงศเสงี่ยม

Programmer
waruj@shopup.com

ภูวดล โคตรบรรเทา

Programmer
puvadon@shopup.com

พัทธ์พล พงโศธร

Graphic Designer
patpol@shopup.com

วรรณวิกา อภิชาตวาณิช

Creative Designer
wanwika@shopup.com

ชุติกานต์ กลมนวน

Graphic Designer
chutikarn@shopup.com

จิราวุธ เธียรประพันธ์

Project Coordinator
jiravuth_t@nd.co.th

อิทธิพล กีรติเมธีกร

Senoir UI Developer
ittiphon@nd.co.th

ชูชาติ แก้วมโนธรรม

Programmer
...

ศราญนิษฐ์ ตันระนา

Programmer
mouw@nd.co.th

มาลินี เต็มกมลศิลป์

Programmer
malinee.tem@nd.co.th

ณัชชา มีกรณ์

Graphic Designer
nutcha@nd.co.th

วรรณกมล ดลประสิทธิ์

Graphic Designer
wannakamon@nd.co.th

วันวิสาข์ เจียะรัตน์

Graphic Designer
wanwisa@nd.co.th

อาภา ฤกษ์วิรี

AE
arpha_lvr@nd.co.th

วิลารัตน์ อ่วมเครือ

Accountant/Financial
wilarat_o@nd.co.th

วิศรุต ประเสริฐกลิ่น

SEO Specialist
visaroot@hotmail.com

ปิยะ หอมหุน

SEO Senior
phiiyha@netdesignrank.com

ดาระณีย์ มากแก้ว

SEO Junior
mookluay@netdesignrank.com

วารุณี อภัยภักดี

SEO Junior
amm@netdesignrank.com

กิ่งกาญจน์ ศรีบรรเทา

SEO Junior
poy@netdesignrank.com

เสาวลักษณ์ ห่วงทรัพย์

SEO Junior
noui@netdesignrank.com

สุมาลี กัญจนะกาญจน์

Accountant/Financial
paw_kunjanakarn@netdesignrank.com